O przedszkolu

Moje przedszkole to mój drugi dom,
bo stawia na Mnie
na moje szczęśliwe dzieciństwo
i na mój wszechstronny rozwój.

Powiedz mi, a zapomnę
pokaż, a zapamiętam
pomóż wziąć udział
a zrozumiem…

Nasze przedszkole to jedna wielka rodzina, stawiamy na integrację, wzajemną pomoc, szacunek do drugiego człowieka i koleżeńskość. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dzieci, dlatego umożliwiamy przedszkolakom udział w szeregu zajęć dodatkowych aby odkrywały swoje talenty i pasje. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci i zabiegamy o partnerstwo z rodziną. W naszym przedszkolu najważniejsze są dzieci, dlatego Jesteśmy tu dla Was.

Stawiamy na innowacyjność, nowoczesność, twórczość i skuteczność w wychowaniu i edukacji. Każdego dnia rozwijamy w dzieciach szereg kompetencji aby jak najlepiej przygotować je do dalszej drogi. W codziennej aktywności dbamy o odnoszenie sukcesów ale także radzenia sobie z porażkami i problemami. Już od najmłodszych lat chcemy wyrabiać w dzieciach poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości. Tęczowy Ogród to miejsce, w którym dziecko ma możliwość samorealizacji, kontaktów z rówieśnikami, działania i przeżywania, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. Nasze działania opieramy na nowoczesnych, aktywizujących metodach i formach pracy zapewniając dzieciom możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia, co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką przyjazną każdemu dziecku
 • Realizowane programy, projekty, innowacje mają dobrze przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwić im wszechstronny rozwój osobowości oraz osiągnięcie sukcesu.
 • Dążeniem przedszkola jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci z uwzględnieniem potrzeb środowiska
 • Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i uczy tolerancji wobec wszelkich odmienności.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
 • Przedszkole stwarza warunki do samorealizacji i współdziałania z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania poprzez uczestniczenie w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna. Stosowane metody i formy pracy z dzieckiem nastawione są na rozwój jego kreatywności.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbając o zaspokojenie jego potrzeb i stwarzają warunki, by każde dziecko czuło, że jest bezpieczne, akceptowane i ważne. Cały personel tworzy warunki sprzyjające dobrym stosunkom międzyludzkim i wpływa na skuteczną komunikacje interpersonalną.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • Zapewnia dzieciom opiekę i troszczy się o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności określonych w 15 obszarach podstawy programowej, zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką. 
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do stawiania nowych zadań mających na uwadze doskonalenie pracy i podnoszenie efektywności działań skierowanej na wszechstronny rozwój dziecka.